Afspraken sessies en oudergesprekken

 • De therapeutische sessies zijn opgebouwd uit blokken van 5 sessies, waarbij telkens voorafgaand aan een blok een oudergesprek plaatsvindt. De therapeut zal aangeven wanneer een oudergesprek gewenst is. Indien er behoefte is van uit de ouders dan kan er ook een oudergesprek afgesproken worden.
 • De client-sessies en de oudergesprekken duren 1 uur. De sessies met de client vindt plaats alleen zonder de ouder(s).
 • Tijdens de oudergesprekken is het wenselijk dat beide ouders* aanwezig zijn.
 • Beëindiging van het traject kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden, en gebeurt normaal gesproken op het moment dat therapeut en cliënt/ouders concluderen dat het doel van het traject is bereikt.
 • Indien de cliënt/ouders voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, dan kan de cliënt/ouders deze te allen tijde eenzijdig beëindigen. Indien de cliënt tegen het advies van de therapeut de overeenkomst beëindigt, dan doet de cliënt/ouder dat op eigen risico.
 • De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem/haar kan worden gevergd dat hij/zij de overeenkomst voortzet.
 • De therapeute houdt een dossier bij van de behandelingen.
 • Bij verhindering dient minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd, anders wordt de sessie in rekening gebracht. Dit kan ook per (voice)mail bij niet directe bereikbaarheid. Bij vergoeding vanuit de JW of WMO wordt no show in rekening gebracht bij de cliënt. Na 2 x no show of niet tijdig afzeggen zijn we genoodzaakt om de sessie alsnog bij de ouders in rekening te brengen.

 

Vertrouwelijkheid van de therapie

 • De cliënt is het kind/ouders. De therapeut wordt betaald door de ouders, werkt in dienst van de belangen van de cliënt/kind en volgens de Rechten van het kind.
 • De kindertherapeut werkt met de handelingsverlegenheid van de client, deze ligt op één lijn met het ouders afgesproken ontwikkeltraject.
 • De cliënt volgt de therapie vrijwillig. Ouders/verzorgers zorgen ervoor dat hun kind voldoende op de hoogte is van de therapie.
 • In de oudergesprekken wordt het verloop van de therapie besproken. Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt in de oudergesprekken alleen dan naar voren gebracht als de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. De therapeut is namelijk gehouden aan de beroepscode.
 • Indien nodig en in het belang van de begeleiding, kan er informatie bij de huisarts/specialist/school worden ingewonnen en eventueel kan gedurende de behandeling, of achteraf, verslag worden gedaan aan de huisarts/specialist/school. Dit gebeurt alleen na overleg met en met verkregen toestemming van de cliënt of ouders/voogd.*
 

Kosten

 • De cliënt betaalt per sessie op basis van een factuur of conform de afspraken rondom de gemeentelijke vergoeding.
 • U ontvangt per mail een factuur bij/rond elk oudergesprek of zoals overeengekomen. De factuur wordt binnen 14 dagen na datum van de factuur voldaan.
 • Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum kan de therapeut de cliënt een betalingsherinnering sturen.
 • Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan wordt voor het verzenden van deze 2e betalingsherinnering een bedrag van € 12,50 aan de cliënt in rekening gebracht. Na het daarna niet voldoen van de betaling dan is de therapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 35,00.
 • Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 

Aansprakelijkheid

 • Praktijk Mio-Mondo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de cliënt of aan de andere kant door de cliënt meegebracht materialen gedurende de begeleiding of anderszins verblijf van de cliënt in de ruimtes van Mio-Mondo.
 • Mio-Mondo is niet aansprakelijk voor enig letsel dat de cliënt, overkomt tijdens of in verband met het volgen van de begeleiding, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Mio-Mondo.
 • Mio-Mondo is niet aansprakelijk voor informatie die achtergehouden is.

Mio Mondo is aangesloten bij de VIV- Vereniging Integrale Vitaliteitkunde.

Deze heeft een onafhankelijke Klachtenfunctionaris in dienst.

 

Binnen deze wet is sprake van een drietal te onderscheiden stappen:

 1. Een klacht maak je in eerste instantie bespreekbaar bij je behandelaar.
 2. Leidt dat niet tot een oplossing dan neem je contact op met mijn beroepsvereniging en zij zorgen dat een klachtfunctionaris in actie komt. Deze kun je toegewezen krijgen door het klachtenformulier door te sturen naar mijn beroepsvereniging VIV Nederland. info@vivnederland.nl, de klachtenfunctionaris komt bij de Camcoop vandaan (https://www.camcoop.nl).
 3. Indien de Klachtfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, kun je ervoor kiezen om je klacht voor te leggen aan een geschillencommissie voorgelegd. Hier vind je de procedure en verdere informatie zoals kosten https://www.camcoop.nl/geschillencommissie/
 4. Als de geschillencommissie een uitspraak doet dan wordt deze uitspraak geanonimiseerd gepubliceerd, zodat de opgedane ervaring gedeeld wordt en elke zorgverlener er kennis van kan nemen.

VIV Nederland

Postbus 22142

1302 CC Almere

035-6954105

*info@vivnederland.nl

 

 • In het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) en de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ;
 • Mio-Mondo werkt volgende professionele standaarden zoals omschreven in de WWKGZ
 • Mio Mondo werkt volgens de beroep specifieke normen en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • Mio Mondo melding maakt van incidenten bij de juiste instanties en aan de client.
 • Mio Mondo melding maakt volgens het “Handelingsprotocol Meldcode- Veilig Thuis”.
 • Het zorgdossier voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

 

Bijzondere bepalingen

 • Bij het begeleiden van kinderen tot 16 jaar is er toestemming van beide ouders*/verzorgers/voogd nodig. Voor kinderen tot 12 jaar dienen beide ouders toestemming te geven, ook als u gescheiden bent. Voor kinderen tussen 12 en 16 jaar beslissen de ouders en het kind samen, terwijl het kind het laatste woord heeft.
 • In het geval van ondertekening door één van de gezaghebbende ouders*, draagt deze er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft door de ondertekening van de begeleiding overeenkomst. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de therapie of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. De therapeut kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

*De term ouder(s) omvat ook de niet-biologische ouder van het kind, indien u als verzorger (tijdelijk) de ouderlijke macht heeft.